www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Opis budowy i oprogramowania urządzenia » DS18B20 - obsługa kilku czujników z pominięciem funkcji Search ROM

DS18B20 - obsługa kilku czujników z pominięciem funkcji Search ROM

W rozdziale poświęconym obsłudze termometrów autor pominie sposób działania magistrali 1Wire4 i komunikacji z czujnikami na warstwie niskopoziomowej. Funkcje obsługi tej magistrali zaczerpnięte zostały z literatury [1]. Rolą autora było opracowanie funkcji opakowujących obsługę niskopoziomową, które na wyjściu dostarczałyby:

- zmiennych zawierających wartość całkowitą, po przecinku oraz znak. Wykorzystywane są one do komunikacji z panelem klienta oraz do wyznaczania aktywności blokad temperaturowych,

- zmiennych w postaci string zawierających gotowe do wyświetlenia na LCD dane.

Autor celowo zrezygnował z użycia funkcji SearchRom() w celu identyfikacji podłączonych do magistrali czujników. Funkcja ta zajmowałaby bardzo dużo cennej pamięci FLASH. Ponadto nadrzędnym dążeniem autora było umożliwienie użytkownikowi samodzielnej wymiany termometru w przypadku awarii. W tym celu wprowadzono w menu 2 pozycje pozwalające na odczytanie numerów seryjnych konkretnych termometrów i ich zapisanie w pamięci EEPROM. Takie rozwiązanie zmniejsza możliwość pomyłki w przypisaniu termometrów do pełnionych przez nie funkcji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.