www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Uwagi o bezpieczeństwie

Uwagi o bezpieczeństwie

[4] W celu bezpiecznego użytkowania sterownik powinien być podłączony tylko i wyłącznie do instalacji z przewodem ochronnym i zainstalowanym zabezpieczeniem różnicowo prądowym. Zapewnić należy ponadto odpowiednie warunki do spełnienia ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Masa części niskonapięciowej urządzenia podłączona jest do przewodu ochronnego. W przypadku zastosowania metalowej kasety, jako podstawy mocującej wrzutnik monet, ją również należy połączyć z przewodem ochronnym. Dla zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa użytkownika, wszelkie obwody takie jak lampki sygnalizacyjne, przycisk start / stop itp. zasilane są napięciem 12V.

Montaż urządzenia należy powierzyć osobie posiadającej stosowne uprawnienia do pracy przy napięciu do 1kV. Podczas eksploatacji urządzenia należy co najmniej raz w miesiącu sprawdzić działanie zabezpieczenia różnicowo prądowego (próba poprzez naciśnięcie przycisku „TEST” na zabezpieczeniu).W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia – mogących zagrażać użytkownikom – należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z wytwórcą. Poprzez zaprzestanie użytkowania urządzenia należy rozumieć całkowite odłączenie napięcia zasilającego.

Należy pamiętać, że osobami obsługującymi urządzenie po stronie „klienckiej” są tzw. „osoby postronne”. Wymusza to na właścicielu obiektu, w którym urządzenie jest zainstalowane, stały nadzór nad sprawnością techniczną urządzenia i wszelkich modułów peryferyjnych. W szczególności zadbać należy o to, aby nie niszczono gumowej osłony przycisku start / stop (jeżeli typ przycisku wymaga użycia takowej) oraz, aby panel czołowy akceptora monet nie był zalewany wodą. Takie działania mogą wydatnie skrócić okres działania urządzenia, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.

UWAGA!!!

Absolutnie niedopuszczalne są jakiekolwiek działania polegające na samowolnych przeróbkach urządzenia, dezasemblacji i modyfikacji kodu programu sterującego, itp. Działania takie mogą prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa użytkowania lub uszkodzenia urządzenia. Powodują również natychmiastową utratę wszelkich świadczeń gwarancyjnych.


Regularne sprawdzanie sprawności urządzenia, usuwanie zauważonych zniszczeń panelu klienckiego oraz testowanie zabezpieczeń obwodów zasilających są czynnościami niezbędnymi do zachowania jego pełnej funkcjonalności.
UWAGA!!!

Wysoce zalecane jest, aby urządzenie podłączane było wyłącznie do sieci zabezpieczonej ochronnikami przeciwprzepięciowymi klasy B + C. Sterownik jest w stanie stłumić przepięcia o wartościach mniejszych niż dopuszczalne dla ochronników klasy D. Brak ochronników w instalacji użytkownika może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec wytwórcy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.