www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Postępowanie w przypadku awarii

Postępowanie w przypadku awarii

W tabeli 16 zebrano najczęściej mogące pojawić się usterki. Jeżeli opisana próba usunięcia awarii nie przynosi rezultatu, lub usterka nie występuje na tej liście – należy niezwłocznie skontaktować się z wytwórcą.

Tab. 16 - Wykaz potencjalnych awarii wraz ze sposobem postępowania

Objaw Prawdopodobna przyczyna Sposób postępowania
Moduł bazowy nie pracuje Brak zasilania modułu (***) Przywrócić zasilanie sieciowe
Moduł bazowy pracuje, wyświetlacz nic nie pokazuje, lub prezentowane informacje są nieczytelne Uszkodzenie wyświetlacza Skontaktować się z wytwórcą
Termometr cyfrowy aktywowany, lecz zamiast temperatury pokazywany jest komunikat „DS error”

Zanieczyszczenie połączeń


Sprawdzić połączenia, przeczyścić, dokręcić
Uszkodzenie termometru Skontaktować się z wytwórcą
Niektóre z akceptowanych nominałów są zwracane podczas każdej próby wrzutu do akceptatora Jest to normalny objaw, który wynika z niedoskonałości w strukturze metalu z którego wykonane są monety, a także zależny jest od stopnia zużycia danej monety. Sytuacja może wystąpić średnio raz na kilkadziesiąt monet danego nominału. Użyć innej monety tego samego nominału
Wyświetlacz modułu bazowego pokazuje komunikat „Błąd pamięci ustawień” Możliwe uszkodzenie pamięci sterownika (np. wskutek przepięć). Odłączyć na chwilę zasilanie urządzenia. Jeżeli objaw nie ustąpi samoczynnie po ponownym podaniu zasilania – skontaktować się z wytwórcą.
Wyświetlacz klienta pokazuje komunikat „Błąd komunikacji”

Zanieczyszczenie połączeń


Sprawdzić połączenia, przeczyścić, dokręcić
Uszkodzenie modułu komunikacyjnego Skontaktować się z wytwórcą
Wyświetlacz klienta ma zapalone podświetlenie, lecz wyświetlacz nic nie pokazuje, lub prezentowane informacje są nieczytelne Uszkodzenie wyświetlacza Skontaktować się z wytwórcą
Brak podświetlenia któregoś z wyświetlaczy Uszkodzenie podświetlenia Skontaktować się z wytwórcą

(***) – moduł "SPA-1n” posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla napięć wyższych niż 275VAC. Sposób podłączenia zabezpieczenia został dobrany w ten sposób, aby w przypadku jego przeciążenia doszło do przepalenia bezpiecznika topikowego umieszczonego wewnątrz modułu. Jest to sytuacja jak najbardziej normalna, jeżeli moduł zamontowany jest na obiekcie w którym nie zastosowano ochrony przeciwprzepięciowej B+C. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska należy:

- wyłączyć zasilanie sterownika

- zdemontować sterownik z szyny TH35

- delikatnie podważyć 4 zatrzaski umieszczone od spodu obudowy

- usunąć dolną część obudowy

- wyjąć płytę główną urządzenia

- wymienić uszkodzony bezpiecznik (rys. nr 38)

- złożyć urządzenie i zamontować na szynie TH35

-włączyć zasilanie


UWAGA!!!

Niedopuszczalna jest wymiana bezpiecznika w urządzeniu pozostającym pod zasilaniem sieciowym!

Rys. 38 - Miejsce montażu bezpiecznika na płycie modułu bazowego

Uwagi dotyczące komunikatów alarmowych

Sterownik znajdując się w trybie oczekiwania co 10 minut dokonuje samoczynnego restartu – ponownego uruchomienia z odczytaniem parametrów z pamięci. Niezależnie od tego cyklicznie sprawdzana jest wartość aktualnie używanych parametrów – jeżeli urządzenie stwierdzi, że parametry te są inne od tych, które znajdują się w pamięci nieulotnej, to wrzutnik monet zostanie zablokowany, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Błąd pamięci ustawień”. W takiej sytuacji należy na chwilę wyłączyć zasilanie urządzenia. Jeżeli sytuacja zacznie się powtarzać, należy niezwłocznie skontaktować się z wytwórcą w celu wymiany urządzenia na nowe. Blokada urządzenia, aż do ręcznego restartu, jest zabiegiem celowym mającym za zadanie wyeliminowanie potencjalnie wadliwego urządzenia z eksploatacji. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji po wykonaniu manualnego restartu sterownika urządzenie w pierwszej kolejności załaduje do pamięci ustawienia domyślne przedstawione w tabeli nr 15.

Jeżeli awarii ulegnie któryś z termometrów to oprócz komunikatu na wyświetlaczu sterownik sygnalizuje ten fakt również sygnałami dźwiękowymi (pod warunkiem ich uaktywnienia z poziomu menu). Jeżeli zabiegi opisane w tabeli nr 16 nie przyniosą rezultatu, należy wejść do menu i wyłączyć obsługę termometru na czas potrzebny na przybycie serwisu. Uszkodzenie termometru nie ma żadnego wpływu na normalną pracę automatu wrzutowego. Uniemożliwia jedynie reakcję na przekroczenie nastawionego zakresu temperatury ciepłej wody.

W przypadku komunikatu o błędzie komunikacji (na wyświetlaczu klienckim) jest wysoce prawdopodobne, że sam moduł sterownika działa poprawnie. Po sprawdzeniu jego działania urządzenie można dopuścić do dalszej eksploatacji aż do przyjazdu serwisu. Wyświetlacz klienta będzie w tym czasie cyklicznie (co 60 sek.) dokonywać swojego restartu. Aby tym faktem nie wprowadzać klientów w błąd można odpiąć jego przewód zasilający od modułu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.