www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Wykaz funkcji urządzenia

Wykaz funkcji urządzenia

Tab. 4 - Wykaz funkcji urządzenia "SPA - 1n"

Akceptowane nominały 1zł, 2zł, 5zł,
czas ustawiany dla kredytu 1zł w przedziale 1s - 10m,
dla nominałów 2zł i 5zł czas naliczany jest na podstawie czasu dla nominału 1zł (np. 5zł * czas 1zł),
maksymalny kredyt udzielany jednorazowo nastawiany w przedziale 5zł - 20zł, po przekroczeniu kwoty maksymalnej wrzutnik zostaje zablokowany,
możliwość wyboru startu odliczania automatycznie po przyjęciu pierwszej monety lub dopiero po naciśnięciu przycisku START / STOP,
możliwość wyboru, czy po przyjęciu pierwszej monety wrzutnik ma pozostać aktywny (umożliwiając przyjmowanie kolejnych monet i doliczanie wykupionego czasu do już wykorzystanego), czy ma zostać zablokowany aż do zakończenia aktualnego odliczania,
możliwość wstrzymywania odliczania dowolną ilość razy (np. klient chce się namydlić, ogolić itp.),
możliwość ustawienia czasu zwłoki (potrzebnego np. na dojście do kabiny natryskowej) pomiędzy wymuszeniem startu odliczania (automatycznym lub za pomocą przycisku START / STOP) a załączeniem elektrozaworu (w zakresie 1s - 90s),
możliwość deaktywacji przyjmowania określonych nominałów,
możliwość wyboru ilości języków w jakich prezentowane są komunikaty na panelu klienta (polski, angielski, niemiecki, francuski),
możliwość ustawienia, które z dźwięków systemowych będą generowane (wszystkie wyłączone, tylko dźwięki interakcji z klientem, tylko dźwięki w menu, interakcja + menu),
możliwość zdefiniowania po jakim czasie od zatrzymania odliczania kredyty przyznane klientowi zostaną wyzerowane (opcja zabezpieczająca przed zablokowaniem kabiny natryskowej przez klienta, który wstrzymał odliczanie i trwale opuścił pomieszczenie natrysku) - maksymalnie 10m,
możliwość sterowania stycznikiem załączającym np. gniazda wtyczkowe lub oświetlenie w pomieszczeniu,
możliwość ustawienia czasu w jakim zasilanie pomieszczenia (patrz wyżej) ma zostać podtrzymywane po zakończeniu odliczania czasu przyznanego klientowi (w przedziale 0 - 10 minut),
przy korzystaniu z funkcji sterowania zasilaniem istnieje możliwość załączania oświetlenia przy pomocy włącznika (monostabilny, tzw. dzwonkowy) w pomieszczeniu lub w połączeniu z czujnikiem zmierzchowym lub w układzie włącznik + czujnik (co daje możliwość załączania oświetlenia tylko w porze nocnej lub na życzenie klienta),
możliwość użycia elektrozamka rewersyjnego jako metody blokady drzwi zastępczej dla metod tradycyjnych (zasuwka itp.) - pozwala to na podniesienie bezpieczeństwa użytkowania pomieszczenia natrysku,
pomiar temperatury w pomieszczeniu natrysku,
pomiar temperatury wody ciepłej,
możliwość ustalenia przedziału temperatur wody ciepłej (nastawiane min i max od 15st. do 45st) dla których możliwe jest korzystanie z natrysku. Gdy temperatura wody nie mieści się w zdefiniowanych granicach wrzutnik zostaje zablokowany,
możliwość wyboru, która z temperatur będzie wyświetlana na panelu klienta (wyłączone, tylko pomieszczenie, tylko woda, pomieszczenie + woda),
zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem na wypadek zaniku zasilania (kondensator wysokiej pojemności GOLDCAP),
możliwość ustalenia godzin w jakich możliwe jest korzystanie z natrysku (ramka czasowa od godziny XX:XX do godziny YY:YY),
niezależne liczniki wszystkich przyjętych nominałów wraz z prezentacją uzyskanej kwoty całościowej,
pomocniczy licznik sumy kredytów, który użyty może być do określania kwoty uzyskanej pomiędzy każdym wybieraniem pieniędzy,
możliwość przeprowadzenia testu elektrozaworu,
opcja przywrócenia ustawień domyślnych,
rozbudowane funkcje autodiagnostyki pamięci ustawień, w przypadku stwierdzenia błędu pamięci sterownik blokuje wrzutnik i sygnalizuje potrzebę dokonania restartu (błąd pamięci może powstać na skutek np. przepięć w instalacji zasilającej - wyładowania atmosferyczne itp., podczas normalnej pracy modułu nie ma prawa wystąpić).


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.