www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Analiza kosztów funkcjonowania natrysku

Analiza kosztów funkcjonowania natrysku

Aby instalacja urządzenia była dla inwestora jak najbardziej opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia, przed oddaniem systemu do użytkowania należy określić optymalny czas działania wyjścia odpowiadający kredytowi 1zł. Zadanie to można zrealizować w następujący sposób:

- dodać do siebie koszty: zakupu 1mł wody, wywozu 1mł powstałych nieczystości, ew. ceny ogrzania 1mł wody do zadanej dla natrysku temperatury,

- powstałą sumę podzielić przez 1000, co pozwoli na wyznaczenie łącznego kosztu 1 litra wody (liczbę tę oznaczyć jako „k”). Przed następnym etapem analizy należy przygotować odpowiedniej wielkości pojemnik na wodę,

- podstawić przygotowany pojemnik pod wylot natrysku,

- uruchomić ręcznie elektrozawór natrysku – bardzo ważne jest, aby woda płynęła właśnie przez elektrozawór, a nie przez np. obejście elektrozaworu, ponieważ w drugim przypadku otrzymany wynik może zostać zafałszowany ze względu na możliwą inną wartość przepływu obejścia,

- zamknąć elektrozawór po upływie dokładnie jednej minuty,

- określić z jak największą dokładnością ilość wody (w litrach) zebraną do pojemnika (liczbę tą oznaczyć jako „p”)

- otrzymane wartości liczb „k” i „p” podstawić należy do wzoru:

T=1/(k*p) gdzie:

T – maksymalna wartość czasu (wynik w minutach) odpowiadająca kredytowi 1zł

k – koszt jednostkowy 1 litra wody (wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi)

p – jednostkowy przepływ wody w badanym systemie

Wyznaczona wartość „T” oznacza maksymalny czas jaki można ustawić dla kredytu 1zł przy spełnieniu warunku, że zużyta w natrysku woda sama na siebie zarobi. Tłumacząc inaczej: ustawienie czasu jednego kredytu równego otrzymanemu czasowi „T” spowoduje, że zysk z monet wrzuconych do natrysku dokładnie pokryje koszty wykorzystanej wody. Reasumując – im mniejszy czas zostanie ustawiony (względem czasu wyznaczonego jako „T”), tym większy zysk zostanie osiągnięty dzięki wrzutnikom.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.