www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Opis działania

Opis działania

Po załączeniu zasilania sterownik przechodzi do trybu oczekiwania. W trybie tym na wyświetlaczu modułu bazowego prezentowane są:

- obecnie wybrany kredyt,

- czas uzyskany za wpłaconą kwotę,

- suma wszystkich udzielonych kredytów,

- temperatura – naprzemiennie w pomieszczeniu natrysku z temperaturą wody,

- tryb pracy.

Jeżeli w systemie występuje wyświetlacz dla klienta, to prezentuje on wszystkie powyższe informacje – z wyjątkiem sumy kredytów. Z poziomu menu można ustalić, który z termometrów będzie widoczny dla klienta (obydwa naprzemiennie, tylko jeden wybrany lub żaden). Na wyświetlaczu klienta komunikaty pojawiają się naprzemiennie, w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. W trybie oczekiwania możliwe jest:

- wejście do menu,

- wyświetlenie licznika wszystkich przyjętych nominałów,

- skasowanie sumy naliczonych kredytów,

- przyjęcie nowych kredytów i rozpoczęcie odliczania.

Stan pracy urządzenia sygnalizowany jest także diodą LED RGB umieszczoną na panelu czołowym obok wyświetlacza. Kolory świecenia oznaczają:

- zielony – tryb oczekiwania,

- czerwony – odliczanie czasu,

- niebieski – uruchamianie się sterownika, programowanie parametrów,

- migający niebieski – blokada czasowa,

- migający czerwony – blokada temperaturowa.

Załączenie wyjścia 230V możliwe jest tylko wtedy, gdy wskazywany czas jest większy od zera. Jeżeli ilość wrzuconych monet przekroczy ustawioną wartość kredytu maksymalnego, sterownik zasygnalizuje to na wyświetlaczu oraz zablokuje możliwość dalszego przyjmowania monet. Przyjmowanie monet będzie możliwe dopiero po odliczeniu czasu potrzebnego na zmniejszenie aktualnie wyświetlanej kwoty poniżej wartości kredytu max.

Po wrzuceniu wybranej liczby monet należy nacisnąć na chwilę przycisk START (chyba, że w menu ustawiono start automatyczny). Po odliczeniu czasu zwłoki potrzebnej np. na dojście do kabiny natryskowej, sterownik załączy wyjście wysoko prądowe. W trakcie trwania odliczania czasu możliwe jest zatrzymanie tego procesu poprzez naciśnięcie przycisku STOP (sytuacja, w której klient np. chce się namydlić). Aby ponowić odliczanie należy powtórnie wcisnąć przycisk START. Operacja taka może być przeprowadzana wielokrotnie podczas jednej kąpieli. Jeżeli w menu nie wybrano opcji blokady akceptora na czas kąpieli, to automat będzie przyjmować nowe kredyty i dodawać odpowiednią wartość czasu do już odliczonego. W przeciwnym wypadku przyjęcie kolejnych kredytów możliwe będzie dopiero po całkowitym odliczeniu aktualnie wykupionego czasu.


UWAGA!!!

W żadnym z trybów pracy nie ma możliwości wydawania reszty.

W normalnym trybie odliczania przejście do trybu oczekiwania następuje w momencie odmierzenia całego wykupionego czasu. W przypadku, gdy klient pozostawił natrysk w trybie pauzy, i zakończył kąpiel opuszczając pomieszczenie, mogłoby dojść do niepotrzebnego blokowania kabiny dla innych użytkowników. W tym celu wprowadzono mechanizm resetowania modułu bazowego po zadanym czasie przebywania w trybie gotowości lub pauzy. Po odliczeniu tego czasu sterownik kasuje naliczone kredyty i przechodzi do trybu oczekiwania.

Opcjonalne lampki sygnalizacyjne, przewidziane do montażu na zewnątrz pomieszczenia natrysku (powiadomienie klienta o zajętości kabiny) prezentują następujące informacje:

- lampka zielona – świeci w trybie oczekiwania – kabina wolna

- lampka czerwona (jednoczesne wygaszenie lampki zielonej) – klient wrzucił kredyty, rozpoczął lub wstrzymał kąpiel, właściciel obiektu wszedł w tryb programowania parametrów lub aktywna jest któraś z blokad (czasowa lub temperaturowa).

Sugerowanym sposobem blokowania drzwi natrysku na czas kąpieli jest użycie elektrozamka rewersyjnego (rygiel zablokowany w momencie podania napięcia). Rozwiązanie to jest najbezpieczniejszym sposobem blokady – blokada mechaniczna w postaci zasuwki itp. wymagać może wyważenia drzwi do pomieszczenia w przypadku zasłabnięcia osoby przebywającej wewnątrz. Skuteczność tego rozwiązania wzmaga fakt, że elektrozamek otworzy się zawsze po odliczeniu zadanego czasu lub po automatycznym resecie udzielonych kredytów, a także każdorazowo po wyłączeniu zasilania modułu. Sterownik posiada możliwość zasilenia elektrozamka (12V DC, max 0,5 A) z użyciem dodatkowego przekaźnika zewnętrznego. Dla elektrozamków o większym poborze prądu, lub wymagających zasilania prądem przemiennym należy zastosować dodatkowy zasilacz lub transformator o odpowiedniej mocy.

Jedno z wyjść niskoprądowych sterownika może zostać użyte (z zastosowaniem dodatkowego przekaźnika interfejsowego 12VDC) do załączania zasilania gniazdka elektrycznego lub oświetlenia w pomieszczeniu natrysku. Wyjście to wymaga w takim przypadku zastosowania dodatkowego stycznika (sterowanego przekaźnikiem interfejsowym) podającego napięcie na wybrane obwody instalacji.

Urządzenie ma możliwość określenia przedziału czasowego (z dokładnością do 1 minuty), w którym możliwe będzie przyjmowanie nowych kredytów i korzystanie z natrysku. Poza godzinami (zdefiniowanymi przez właściciela obiektu) sterownik wymusza zwrot wszystkich monet wrzuconych do akceptora oraz sygnalizuje blokadę na wyświetlaczu klienta. Identyczne zachowanie sterownika występuje w momencie wykrycia, że temperatura wody ciepłej nie mieści się w ustawionych granicach.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.