www.eprace.edu.pl » system-wrzutnikowy » Obsługa urządzenia » Programowanie parametrów

Programowanie parametrów

UWAGA!!!

Wejście do menu urządzenia możliwe jest tylko w trybie oczekiwania.

Wszystkie parametry (w tym także suma udzielonych kredytów) są zapamiętywane w wewnętrznej pamięci modułu. Ich zawartość nie jest tracona nawet po długotrwałym braku zasilania sterownika. Po wejściu do menu użytkownik ma możliwość skonfigurowania parametrów urządzenie wg własnych potrzeb. Struktura menu została zaprojektowana w taki sposób, aby wyeliminować możliwość wprowadzenia błędnych nastaw. Zmiana jakiegokolwiek parametru w menu nie jest równoznaczna z jego zapamiętaniem – użytkownik musi potwierdzić chęć zapisania nowych parametrów wybierając z menu pozycję „zapisz i wyjdź”. W przeciwnym wypadku sterownik nadal będzie korzystać z parametrów zapisanych w swojej pamięci, pomijając całkowicie parametry ustawione przez użytkownika. W menu znajduje się ponadto opcja umożliwiająca przywrócenie urządzenia do wartości domyślnych.

Struktura menu

Rys. 36 - Struktura menu urządzenia

Opis znaczenia parametrów

Tab. 13 - Opis parametrów konfigurowalnych z poziomu menu

PARAMETR ZNACZENIE
Czas za 1 zł Wybrany tutaj czas stanowi podstawę do udzielania klientowi kredytu równą najmniejszemu akceptowanemu nominałowi. Przykładowo: jeżeli czas zostanie ustawiony na 1 min a klient wrzuci monetę 5zł to w rezultacie otrzyma 5 minut do wykorzystania.
Opóźnienie Parametr ten określa czas od pobudzenia urządzenia do momentu właściwego włączenia elektrozaworu.
Start odliczania Automatyczny – po wrzuceniu pierwszej monety następuje rozpoczęcie odliczania opóźnienia, po czym załączany jest elektrozawór.

Przyciskiem – użytkownik, po wrzuceniu monet, musi nacisnąć przycisk START / STOP w celu rozpoczęcia odliczania.

Zwrot monet TAK – po przyjęciu pierwszej monety wrzutnik zostaje zablokowany. Odblokowanie wrzutnika następuje dopiero po całkowitym odliczeniu czasu przyznanego klientowi.

NIE – niezależnie od tego, czy elektrozawór jest załączony, czy kąpiel została wstrzymana przyciskiem STOP wrzutnik przyjmuje monety i dolicza je do aktualnego udzielonego kredytu. Blokada wrzutnika nastąpi dopiero po osiągnięciu wartości kredytu MAX.

1 zł aktywne (*)

2 zł aktywne

5 zł aktywne

TAK – wrzutnik przyjmuje dany nominał, a sterownik dodaje jego wartość do sumy udzielonych klientowi kredytów.

NIE – wrzutnik PRZYJMUJE dany nominał, ale sterownik nie dodaje jego wartości do sumy udzielonych kredytów.

Kredyt MAX Wartość kredytu, której przekroczenie spowoduje zablokowanie przyjmowania kolejnych monet.
Autoreset Czas (w minutach) po których nastąpi samoczynne odblokowanie natrysku w przypadku pozostawania w bezczynności.
Zasilanie Czas, przez jaki pobudzone będzie niskoprądowe wyjście 1 po zakończeniu odliczania. Wyjście przeznaczone jest do sterowania obwodami zasilania gniazd wtyczkowych i oświetlenia w pomieszczeniu natrysku.
Języki Ilość języków wyświetlanych na panelu klienta.
Dźwięki Możliwość zdefiniowania, które dźwięki systemowe mają być generowane.
Ustaw czas Ustawianie czasu zegara RTC.
Aktywny od Przedział czasowy, w jakim możliwe będzie przyjmowanie przez automat wrzutowy kredytów. Jeżeli klient aktualnie zażywa kąpieli, a moduł zegara RTC wykryje fakt końca okresu aktywności natrysku, to automat zostanie zablokowany dopiero po zakończeniu korzystania z natrysku.
Aktywny do
Termometr

pomieszczenie

Funkcja pomiaru temperatury w pomieszczeniu natrysku. Nie wpływa na sposób sterowania elektrozaworem.
Termometr woda Funkcja pomiary temperatury ciepłej wody. W przypadku przekroczenia nastawionego zakresu wrzutnik zostaje zablokowany, uruchomienie elektrozaworu jest niemożliwe, a przyrządy sygnalizacyjne informują klientów, że natrysk jest nieczynny.
Zakres temperatur Zakres temperatur wody dla jakich dozwolone jest korzystanie z natrysku. Aktualna temperatura wody musi mieścić się w nastawionym przedziale pomiędzy temperaturą minimalną a maksymalną. Zakres nie jest brany pod uwagę, jeżeli termometr wody ciepłej ulegnie uszkodzeniu lub zostanie wyprogramowany.
Temperatura panel Możliwość zdefiniowania, która z temperatur ma być prezentowana na panelu klienta.
Kasuj liczniki Kasowanie zawartości liczników kwoty całkowitej.
Test elektrozaworu Opcja krótkotrwałego załączenia elektrozaworu (2s) celem jego sprawdzenia.
Ustawienia fabryczne Przywrócenie pamięci modułu do wartości fabrycznych.
Zapisz i wyjdź Opuszczenie menu z potwierdzeniem zapisania wprowadzonych zmian.
Odrzuć i wyjdź Opuszczenie menu, wszelkie wprowadzone zmiany zostają odrzucone.

(*) - aby całkowicie zrezygnować z przyjmowania przez wrzutnik danego nominału, należy wykonać operacje opisane w paragrafie „wybór akceptowanych nominałów”.

Wejście, poruszanie się oraz opuszczanie menu urządzenia

Aby wejść do menu sterownika, należy w trybie oczekiwania wcisnąć i przytrzymać przez ok. 2s klawisz UP. Jeżeli klawisz zostanie zwolniony wcześniej, urządzenie powróci do wyświetlania ekranu trybu oczekiwania. Po wejściu do menu w prawym górnym rogu wyświetlacza prezentowany jest czas, po jakim nastąpi automatyczne opuszczenie menu – bez zapisywania ustawień. Do poruszania się po menu służy klawisz OK, zaś do dokonywania zmian w poszczególnych pozycjach klawisze UP i DOWN. Wyjście z menu możliwe jest poprzez:

- wybranie opcji „zapisz i wyjdź” – nowe parametry zostaną zapisane w pamięci

- wybranie opcji „odrzuć i wyjdź” – nowe parametry zostaną zignorowane

- odczekanie na automatyczne wyjście z menu – nowe parametry zostaną zignorowane

- wyłączenie zasilania sterownika – nowe parametry zostaną zignorowane

Wybór akceptowanych nominałów

Fabrycznie zaprogramowany akceptator monet typu "RM5 F 00” przyjmuje monety o nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Nie przewidziano możliwości użycia w sterowniku SPA – 1”n” nominałów niższych niż 1zł. Urządzenie dostarczane jest z aktywowanymi wszystkim nominałami powyżej 50gr. Użytkownik posiada możliwość blokowania niechcianych nominałów (np. inwestor chce, aby przyjmowane były tylko monety 1zł).

Rys. 37 - Wrzutnik RM5 F 00 – widok z boku

Aby zablokować określony nominał należy wyłączyć zasilanie wrzutnika, odszukać odpowiadający nominałowi DIP SWITCH i przestawić go na pozycję ON. Po załączeniu zasilania, próby wrzucenia zablokowanego nominału zakończą się jego zwrotem.

Tab. 14 - Wrzutnik - DIP Switch'e deaktywacji nominałów

Nr DIP SWITCH’A NOMINAŁ
1 10gr
2 20gr
3 50gr
4 1zł
5 2zł
6 5zł

UWAGA!!!

Aby nie wyłączać zasilania całego modułu SPA – 1”n”, w celu odłączenia zasilania wrzutnika wystarczy wyjąć wtyk z gniazda zasilająco komunikacyjnego akceptatora.


UWAGA!!!

Wrzutnik zwraca monety danego nominału dopiero po ich deaktywowaniu przy pomocy dip switch’y. Deaktywacja nominałów z poziomu menu sterownika nie powoduje ich automatycznego zwracania!

Termometry

Oprogramowanie sterownika "SPA – 1n” zostało napisane w sposób, w którym celowo wymusza się na użytkowniku zachowanie odpowiedniej procedury podczas programowania termometrów. Polega ona na:

- wybraniu z menu termometru, który będzie programowany,

- odpięciu drugiego termometru,

- wciśnięciu klawisza UP – na wyświetlaczu zostanie pokazany numer seryjny termometru,

- opuszczeniu menu i podłączeniu drugiego termometru (chyba, że drugi termometr również wymaga zaprogramowania, wtedy procedurę należy powtórzyć).

Użycie klawisza DOWN spowoduje wyprogramowanie termometru (o ile był on wcześniej wpisany do pamięci sterownika). Aby wyprogramować dowolny z termometrów nie ma potrzeby ich odłączania.

UWAGA!!!

Podczas programowania numerów seryjnych do magistrali komunikacyjnej 1Wire może być podłączony TYLKO JEDEN z programowanych termometrów.

Podtrzymanie zasilania w pomieszczeniu natrysku po zakończeniu odliczania

Jeżeli zdecydowano się na realizację sterowania zasilaniem obwodów pomieszczenia natrysku z użyciem modułu SPA, należy zdefiniować jak długo po zakończeniu odliczania obwody pozostaną pod napięciem. Ustawienie czasu na 0 deaktywuje tę funkcjonalność, powodując odłączenie obwodów zasilających natychmiast po zakończeniu odliczania. Podtrzymanie zasilania obwodów ma sens w przypadku, gdy właściciel obiektu nie chce, aby osoby niekorzystające z natrysku pozostawiały załączone oświetlenie pomieszczenia lub korzystały z gniazd elektrycznych bez wykupienia kredytów.

Godziny aktywności natrysku

Sterownik SPA – 1 „n” umożliwia zdefiniowanie przedziału czasowego, w którym możliwe będzie korzystanie z natrysku. Fabryczne ustawienie przedziału aktywności pomiędzy godzinami 00:00 i 23:59 gwarantuje aktywność natrysku przez całą dobę. Poza wyznaczonymi godzinami wszelkie próby wrzucenia monet kończą się niepowodzeniem – monety są każdorazowo zwracane. Klient informowany jest o trwaniu blokady odpowiednimi komunikatami na wyświetlaczu panelu klienckiego.


UWAGA!!!

Czas rozpoczęcia aktywności („Aktywny od”) MUSI być mniejszy niż czas zakończenia aktywności („Aktywny do”). Aby wyeliminować błędne ustawienie tych parametrów, sterownik wyposażono w algorytm samoczynnego przeliczenia odpowiedniej wartości po stwierdzeniu błędu w nastawach czasu. Podczas nastawiania czasów będzie to sygnalizowane na wyświetlaczu modułu bazowego komunikatem „PRZELICZANIE”.

Ustawienia domyślne

Po wybraniu w menu opcji przywrócenia ustawień domyślnych, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz UP do momentu pojawienia się na wyświetlaczu informacji o restarcie urządzenia. Sterownik po wgraniu ustawień domyślnych wymaga do prawidłowej pracy ponownego uruchomienia. Przeprowadza w tym celu samoczynny restart i uruchamia się ponownie z nowymi, domyślnymi wartościami. Tabela 15 prezentuje spis ustawień, jakie posiada moduł po ich przywróceniu do wartości domyślnych.

Tab. 15 - Zestawienie wartości parametrów domyślnych

PARAMETR WARTOŚĆ
Czas za 1 zł 01:00
Opóźnienie 3s
Start odliczania Przyciskiem
Zwrot monet NIE
1 zł aktywne

2 zł aktywne

5 zł aktywne

TAK

TAK

TAK

Kredyt MAX 10zł
Autoreset 10min.
Zasilanie 0min.
Termometr pom. (**)
Termometr woda (**)
Języki PL,EN,DE,FR
Dźwięki Klienta + menu
Aktywny od 00:00
Aktywny do 23:59
Temp. min woda 15°C
Temp. max woda 45°C
Temp. panel Wyśw. wyłączone

(**) Jeżeli termometry były uprzednio zaprogramowane to przywrócenie ustawień domyślnych nie powoduje utraty ich numerów seryjnych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.